mala czcionka srednia czcionka duza czcionka
SmodBIP

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA

Z uwagi na obowiązek stosowania od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 30, reprezentowane przez Dyrektora PCPR w Łowiczu. Kontakt pod numerem telefonu 46/837-03-44, 830-01-77, 816-00-27 lub adresem e-mail: pcprlowicz@wp.pl
  2. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu powołany został Inspektor Ochrony Danych, Pani Karolina Koprowska, z którą można się kontaktować pod numerem telefonu 46/837-03-44, 830-01-77, 816-00-28 lub adresem e-mail: pcprlowicz@poczta.fm
  3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w celu ralizacji zadań ustawowych na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporzazdenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  1. W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Państwa danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  3. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: - dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, - sprostowania danych osobowych na podstawie art. 126 RODO,. - ograniczenia nieprzetwarzana danych art. 18 RODO.
  4. W przypadku uznania , iż przetwarzanie danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Opublikował: Sławomir Urbański
Publikacja dnia: 25.02.2019
Podpisał: Sławomir Urbański
Dokument z dnia: 25.02.2019
Dokument oglądany razy: 457